Wednesday, October 6, 2010

Etiquette آداب معاشرت : قسمت بیست و سه: سینما ، تئاتر ، کنسرتقسمت بیست و سه:
سینما ، تئاتر ، کنسرت
  • در سینما یا تئاتر راهنما شمار ا به محل نشستن هدایت می کند و خانم باید اول بنشیند، در صورتی که راهنما وجود نداشت، آقا جلو حرکت کرده و بعد از مشخص شدن جا، کنار رفته تا اول خانم بنشیند.
  • شرکت کنندگان در سینما ، تئاتر ، کنسرت باید قبل از شروع برنامه در سالن حاضر باشند در غیر این صورت مزاحمت هایی برای دیگران در موقع نشستن ایجاد می نمایند.
  • از خوردن اغذیه و تنقلات به خصوص آجیل باید خودداری شود.
  • صحبت کردن با صدای بلند، خندیدن و اظهار نظر کردن در مورد هنرپیشه ها مجاز نمی باشد.
  • اگر گروهی به سینما یا تئاتر می روند ، طرفین گروه باید آقایان بنشینند ، تا خانم ها پهلوی غریبه ها نباشند.

  • وقتی خانمی بخواهد از جلوی آقای نشسته بگذرد، آقا باید بایستد تا خانم از مقابل او عبور کند.
  • در موقع ورود و خروج از سالن سینما یا تئاتر ، اگر به دوستی برخوردید ، به یک سلام کوتاه با بلند کردن دست برای او اکتفا کنید.