Wednesday, October 6, 2010

Etiquette آداب معاشرت : قسمت بیست و پنجم - کارت ویزیتقسمت بیست و پنجم - کارت ویزیت

کارت ویزیت
  • داشتن کارت ویزیت برای هر کسی ضروری است و در موقعیتهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد:
- همراه گل
-
همراه هدیه
-
در تبریک یا تسلیت
-
نبودن ملاقات شونده که کارت از شکاف در به داخل منزل انداخته میشود.
-
برای تشکر
  • اندازه استاندارد کارت 9×5 سانتیمتر است .
  • رنگ کارت نباید الوان باشد، بلکه باید از کاغذ سفید و نوشته سیاه استفاده کرد. ضمناً می توان کارت را رنگ کِرم روشن نیز استفاده کرد.

نوشته های روی کارت:
الف)مشخصات کامل در وسط کارت نوشته میشود.
ب) ممکن است علاوه بر مشخصات کامل ، شغل صاحب کارت نیز در پایین و سمت راست نوشته شود.
ج) ممکن است مشخصات خود و خانم در وسط کارت نوشته شود .
  • در صورتی که کارت برای تبریک ، تسلیت یا تشکر فرستاده شود ، عبارت مختصری روی آن نوشته میشود تا گیرنده بداند که کارت به چه منظوری فرستاده شده است.