Sunday, December 19, 2010

Etiquette آداب معاشرت : قسمت نوزدهم : گفتگو
قسمت نوزدهم : گفتگوگفتگو :
 • هنگام گفتگو در مهمانی ها از کلمات و عبارات عامیانه استفاده نمی شود.
 • هیچوقت نباید سعی در تحمیل عقاید شخصی خود نمود.
 • در مهمانی ها نباید وارد بحثهای سیاسی ، اقتصادی ، نژادی و مذهبی شد، بلکه از جریانات کلی روزمره ، هنر و ادبیات صحبت نمود.
 • هنگام صحبت کردن تُن صدا نباید بلند باشد.
 • شایسته نیست در حین گفتگو بین دو نفر صحبت کرد.
 • وقتی آقایی با دو خانم صحبت می کند، نباید بین آنها ایستاد، بلکه باید روبروی دو خانم قرار گیرد تا بتواند هر دو را مخاطب قرار دهد.
 • یکی از شرایط خوب متکلم خوب، کم حرف بودن است.
 • هیچوقت سعی نکنید رشته سخن را به دست بگیرید، بلکه با طرح چند سوال ساده و جالب دیگران را بر سر سخن بیارید.
 • در گفتگو باید در نظر داشت که یک گوینده خوب باید شنونده خوب هم باشد.
 • گفتگو ها نباید پند آمیز باشد.
 • به کار بردن کلمات خارجی در مواقع غیر ضروری نشانه خودنمایی است.
 • همیشه گفتار طرف مقابل را با لبخند پذیرا باشید.