Sunday, December 19, 2010

Etiquette آداب معاشرت : قسمت بیستم به چه کسانی انعام داده می شود؟قسمت بیستم


به چه کسانی انعام داده می شود؟
  • به گارسون در رستوران: معمولاً پانزده درصد صورتحساب غذا.
  • به پیشخدمت هتل که شما را به اتاقتان راهنمایی کرده و چمدانها یا کیف دستی شما را حمل می کند.
  • به پیشخدمت قطارهای درجه 1 که شما را به کوپه قطار هدایت کرده و چمدانهای شما را حمل می کند.
  • به آرایشگر: معمولاً 15 درصد پول آرایش.
  • در صورتی که شب در منزلی مهمان بودید ، ضمن تشکر هنگام ترک منزل در صورت داشتن خدمتکار لازم است به خدمتکار انعام بدهید و این کار نباید در حضور میزبان انجام شود.
  • دادن انعام همیشه باید با تشکر همراه باشد.
  • به طور کلی مقدار انعام باید متناسب با خدمت وسرویسی باشد که در اختیارتان قرار داده شده است.
  • گردشگری مشهد
  • Mashhad Tourism