Sunday, December 19, 2010

Etiquette آداب معاشرت : قسمت چهارم : بوسیدن دستقسمت چهارم : بوسیدن دست
  • بوسیدن دست رسمی است که در زمان قدیم در فرانسه متداول بوده و هم اکنون درمهمانی های اشرافی این رسم پا بر جا می باشد، ضمناً بوسیدن دست روحانیون متداول می باشد.
  • نحوۀ بوسیدن بدین طریق است که بعد از خم شدن و یا زانو زدن ، دست راست را در سر حد مچ بوسه می زنند.(البته حالت و ژست آن را انجام می دهند.)
  • بوسیدن دست در بین جوانان ، همشاگردی ها و همکاران متداول نمی باشد.
  • هرگز نباید دست دختران جوان را بوسید.
  • در مجامع عمومی بوسیدن دست شایسته نیست.