Sunday, December 19, 2010

Etiquette آداب معاشرت : قسمت هفدهم : پایان مهمانی
قسمت هفدهم : پایان مهمانی
پایان مهمانی :
  • در خاتمه غذا وقتی میزبان از جای خود بلند شد ، آقایان بلند می شوند و به خانمهای سمت راست خود کمک می کنند و صندلی ها را عقب کشیده تا بلند شوند.
  • ترک مهمانی باید به موقع و ضمن تشکر از میزبان صورت گیرد و خداحافظی باید مختصر باشد و در چنین موقعیتی خانم در جلو حرکت می کند.
  • میزبانها معمولاً مهمان را تا در خروجی سالن بدرقه می کنند.
  • در پایان مهمانی در صورتی که برای شخص به خصوصی مهمانی برگزار شده باید منتظر بود تا شخص مورد نظر مهمانی را ترک کند و سپس سایر مهمانها خداحافظی کنند.
  • اشخاصی که به مهمانی دعوت می شوند و به هر دلیلی نمی توانند متقابلاً میزبان ها را دعوت کنند ( مانند مجردین و...) می توان آنها را در رستوران ، سینما ، و یا کنسرت دعوت کرد و یا یک یادداشت تشکر، گل و یا یک هدیه برای آنها فرستاد.
  • خداحافظی هنگام شب باید مختصر بوده و قبل از خارج شدن از منزل باید انجام شود.
  • در پایان مهمانی ضمن تشکر از آقا و خانم میزبان باید بعد از دو یا سه روز دیگر تلفنی و یا با فرستادن گل و یا با فرستادن کارت تشکر ، مجدداً از میزبان تشکر کرد.
  • گردشگری مشهد
  • Mashhad Tourism