Sunday, December 19, 2010

Etiquette آداب معاشرت : قسمت دوم : معرفی


قسمت دوم : معرفی
کی به کی معرفی می شود؟
 • کوچکتر به بزرگتر
ابتداء نام بزرگتر آورده می شود ، سپس نام کوچکتر. مثال: آقای حسینی(بزرگتر) ، اجازه می فرمایید آقای محمدی(کوچکتر ) را به شما معرفی کنم؟
 • معرفی آقا به خانم
ابتدا نام خانم برده می شود ، بعد نام آقای مورد نظر.مثال: خانم حسینی اجازه می فرمایید آقای جمشیدی را به شما معرفی کنم؟

استثنا : در حضور اشخاص مهم ( رئیس جمهور ، شخصیت های مذهبی و... خانم به آقا معرفی می شود)
 • خانم ها را برای معرفی نزد آقایان نمی برند بلکه در صورت نیاز به معرفی ، آقایان نزد خانم ها می روند.
 • خانمی که نشسته است برای معرفی از جای خود بلند نمی شود، مگر اینکه با خانمی مسن تر از خود یا شخصیتی بلند مرتبه روبرو می شود که در این حالت برای سلام و علیک و معرفی از جای خود بلند می شود.
 • هنگام معرفی یک دوشیزه به بانو ، دوشیزه باید از جای خود بلند شود.
 • حتی المقدور میزبان مهمانها را به یکدیگر معرفی می کند ، در غیر این صورت مهمان هایی که اولین بار با یکدیگر برخورد می کنند ، خود را و در صورتی که همراهانی داشته باشند، آنها را نیز به طرف مقابل معرفی می کنند.
 • برای معرفی دو نفر در صورتی که از نظر مقام ، شغل ، سن و یا درجه (در صورت نظامی بودن) همطراز باشند معرفی هر کدام به یکدیگر فرقی نمی کند.مثال: آقای محمدی ، این آقای حسینی است.
 • برای معرفی یک نفر به یک گروه ، ابتداء نام تازه وارد گفته می شود و سپس نام یکایک گروه ، نسشته و یا ایستاده معرفی می شوند.
 • در هنگام معرفی بهتر است جملۀ "از ملاقات شما خوشحالم" گفته شود.
 • در معرفی باید اسامی را واضح و آهسته بیان کرد.
 • در صورتی که هنگام معرفی نام کسی را فراموش کردید و یا مطمئن نیستید ، نباید اشتباه تلفظ کنید ، بلکه باید خیلی ساده از او معذرت خواسته و مجدداً نام او را پرسیده ، و به شخص ثالث معرفی کنید.
 • در مهمانی ها هنگام معرفی ، آقایان در هر سنی باید جلوی پای خانم ها بلند شوند و تا نشستن خانم ها ایستاده باقی بمانند.
 • اگر اختلاف سن زیاد باشد، تنها به معرفی کوچکتر اکتفا کرده و معرفی بزرگتر در جمله مستتر است. " مادربزرگ ، دوستم فرید را معرفی می کنم."
 • خانم مجرد به خانم متاهل معرفی می شود.
 • هنگامی که بچه ها به بزرگتر ها معرفی می شوند ، احوالپرسی با بزرگتر ها می باشد.
 • موقعی که خانمی می خواهد همسر خود را به خانمش معرفی کند عنوان "آقا" را به کار نمی برد ولی اگر بخواهد به شخص نا شناس معرفی کند می گوید"همسرم"
 • موقع معرفی به کسی نباید زیاد خم شوید بلکه سر را پایین گرفته و یک لبخند و تکان دادن سر کافی می باشد.
 • اگر هنگام معرفی نام یا شغل شما اشتباهاً گفته شده، آن را مودبانه تذکر دهید ، و نام یا شغل خود را بگویید.
 • برای معرفی در مهمانی ها ، میزبان نباید بیش از حد از یک مهمان تعریف نماید.
 • در مهمانی های رسمی خدمتکاران به میهمانان معرفی نمی شوندولی در مهمانی ها دوستانه می توانید آنها را معرفی کنید.
 • به کار بردن اسم کوچک اشخاص مستلزم رابطه خیلی نزدیک و صمیمانه با آنها می باشد.