Sunday, December 19, 2010

Secret code mobile phone خدمات و کد های مخفی گوشی های همراه


Secret code mobile phone خدمات و کد های مخفی گوشی های همراه

خدمات و کد های مخفی گوشی های همراه

Secret code mobile phone


کد های همراه اول
این سرویس برای ارسال پیامهای کوتاه استفاده می گردد.پس از اطمینان از فعال بودن سرویس,میبایست روی گوشی تلفن همراه وارد منویMESSAGING, SETTINGS, TEXT MESSAGE وسپس SERVICE CENTER گردیده و شماره مرکز پیام(9891100500+ یا 9891100510+)راثبت نمود.هزینه ارسال هر پیام معادل( 134)می باشد و ارسال تصاویر معادل (3) پیام در نظر گرفته می شود.
‎‎‎نمایشگر(CLIP):
این سرویس شما را قادر می سازد تا شماره تماس گیرنده(مخاطب) را روی گوشی خود ملاحظه نمائید.
کلید میانبر جهت فعالسازی: ‎‎‎‎ * # 30 # SEND
عدم نمایشگر(CLIR):
این سرویس شما را قادر می سازد تا در زمان تماس شماره تلفن شما ‎‎روی گوشی (مخاطب)حک نگردد.
کلید میانبر جهت فعالسازی: * # 31 # SEND
برای خواندن کامل به ادامه بروید.
پست صوتی:
این سرویس شبیه منشی تلفنی عمل می نماید با این تفاوت که درتمامی حالات(ذیلا" آمده است)پیام صوتی مخاطب را ذخیره نموده و اپراتوربرای دارنده سرویس پیامی درقالب متن یا صوت ارسال می نماید.
پیام کوتاه:
این سرویس برای ارسال پیامهای کوتاه استفاده می گردد.پس از اطمینان از فعال بودن سرویس,میبایست روی گوشی تلفن همراه وارد منویMESSAGING, SETTINGS, TEXT MESSAGE وسپس SERVICE CENTER گردیده و شماره مرکز پیام(9891100500+ یا 9891100510+)راثبت نمود.هزینه ارسال هر پیام معادل( 134)می باشد و ارسال تصاویر معادل (3) پیام در نظر گرفته می شود.
‎‎‎نمایشگر(CLIP):
این سرویس شما را قادر می سازد تا شماره تماس گیرنده(مخاطب) را روی گوشی خود ملاحظه نمائید.
کلید میانبر جهت فعالسازی: ‎‎‎‎ * # 30 # SEND
عدم نمایشگر(CLIR):
این سرویس شما را قادر می سازد تا در زمان تماس شماره تلفن شما ‎‎روی گوشی (مخاطب)حک نگردد.
کلید میانبر جهت فعالسازی: * # 31 # SEND
برای خواندن کامل به ادامه بروید.
‎‎‎‎‎‎انتظار مکالمه(Call Waiting):
این سرویس شما را قادر می سازد تا در زمان مکالمه اگر تماس جدیدی با شما برقرارگردید, با در انتظار گذاشتن نفر اول پس از فشردن کلید برقراری ارتباط (دکمه سبزرنگ) بتوانید با نفر دوم مکالمه نمائید. برای انتقال بین این دو تماس نیز کافیست دکمه(SWAP) را فشار دهید.
کلید میانبر جهت آزمایش: * # 43 # SEND
کلید میانبر جهت فعالسازی: * # 43 # SEND
کلید میانبر جهت غیرفعالسازی: # 43 * 11 # SEND

انتقال مکالمه(CALL DIVERT) :
این سرویس شما را قادر می سازد تا درحالات مختلف شماره تلفن خود را روی خط دیگری منتقل نمائید.دراین حالت هزینه مربوطه معادل هزینه تماس با شماره تلفن دوم خواهد بود.
‎‎‎‎‎‎کلید میانبر جهت ایجاد سرویس انتقال برای تمامی مکالمات:
‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎ * * 21 * NUMBER * 11 # SEND
‎‎‎‎‎‎کلید میانبر جهت فعالسازی سرویس انتقال برای تمامی مکالمات:
‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎* 21 * 11 # SEND
‎‎‎‎‎‎کلید میانبر جهت غیر فعالسازی سرویس انتقال برای تمامی مکالمات:
‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎# 21 * 11 # SEND
کلید میانبر جهت حذف سرویس:
‎‎‎‎‎‎# # ‎‎‎‎‎‎ 21 * 11 # SEND
‎‎‎‎کلید میانبر جهت ایجاد سرویس انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه:
‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎* * 004 * NUMBER ‎‎‎‎‎‎ # SEND
کلید میانبر جهت فعالسازی انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه:
‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎* 67 # SEND
کلید میانبر جهت غیر فعالسازی انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه:
‎‎‎‎‎‎# 67 # SEND
‎‎‎‎‎‎سرویس محدودیت مکالمه(CALL BARRING):
این سرویس شما را قادر می سازد تا درحالات مختلف (ذیلا" آمده است)محدودیت هائی را روی سیم کارت خود اعمال نمائید.پس از برقراری سرویس بمنظور تنظیمات خاصوارد
Setting->call-> call barring setting
شده و تنظیمات مورد نظر را اعمال نمائید.در هنگام درخواست فعالسازی ,رمز مربوطه را از دفتر خدماتی مربوطه دریافت نمائید، معمولا" ‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎ 1234 ‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎ بوده و قابل تعویض می باشد.
All outgoing
تمامی تماسهای خروجی را مسدود مینماید.
International outgoing
تماسهای خروجی بین الملل را مسدود مینماید.
International outgoing when roaming
تمامی تماسهای خروجی بین الملل را در صورتیکه مشترک خارج ازکشور باشد مسدود مینماید.
All incoming
تمامی تماسهای ورودی را مسدود مینماید.
Incoming when roaming
تمامی تماسهای ورودی را ‎‎‎‎‎‎ در صورتیکه مشترک خارج ازکشورباشد مسدود مینماید.
Incoming except home
در صورتیکه مشترک خارج ازکشور باشد, تمامی تماسهای ورودی بجز تماسهائی که از داخل کشور برقرار می گردد را‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎مسدود مینماید
Deactivate all
کلیه محدودیت ها را لغو مینماید

‎‎سرویس فاکس و دیتا:
سرویس فکس و دیتا در تلفن همراه این امکان را به مشترکین می‌دهد که در حین حرکت و در جایی که برقراری ارتباط به وسیله تلفن ثابت میسر نمی‌باشد در صورت آنتن‌ دهی بتوان فکس و دیتا را از طریق تلفن همراه ارسال و دریافت نمود. سرعت ارسال و دریافت اطلاعات kb/s ٦/٩می‌باشد که با بهره‌گیری از فناوری GPRS این سرعت به kb/s ١٧٠ می‌رسد.
با اعلام تقاضای سرویس فکس ودیتا از سوی مشترک، یک شماره برای فکس و یک شماره برای دیتا در مرکز سوئیچ تلفن همراه به منظور دریافت فکس و دیتا اختصاص می‌یابد. هزینه آبونمان سرویس فکس و دیتا در هر دوره برای هر کدام ١٠٠٠٠ ریال می‌باشد و میزان شارژ در زمان برقراری ارتباط همانند هزینه مکالمه است.
‎‎نحوه ارتباط گوشی تلفن همراه با فکس و Notebook
١- ارتباط گوشی تلفن همراه با Notebook از طریق کابل رابط با نصب CD مودم٢- ارتباط گوشی تلفن همراه با Notebook از طریق امواج رادیویی Bluetooth در صورت داشتن امکانات فنی در هر دو سیستم٣- ارتباط گوشی تلفن همراه با Notebook از طریق Infrared در صورت وجود امکانات فنی در هر دو سیستم٤- با داشتن امکانات PDA در برخی گوشی‌ها می‌توان رأسا از طریق گوشی تلفنهمراه مانند مدلهای ٩٣٠٠، ٩١١٠، ٩٥٠٠ نوکیا ارتباط فکس و دیتا برقرار نمود.
‎‎‎‎‎‎شماره‌هایتخصیصی به متقاضیان سرویس فکس و دیتا جهت دریافت فکس و دیتا می‌باشد که باشماره‌گیری مخاطب جهت ارسال فکس و دیتا باید سیستم رایانه در حالت فکس ودیتا (گزینه Hyper Terminal) قرار گیرد.
ضمناً برای ارسال فکس و دیتا نیازی به استفاده از شماره فکس و دیتا نمی‌باشد و این بستر ارتباط با اخذ سرویس فوق مهیا می‌باشد.
درخصوص ارتباط با ISP و داشتن Username &‎‎‎‎‎‎ Password و استفاده ازگزینه‌های Dialup Connection، Fax، HyperTerminal همانند تلفن ثابتمی‌باشد.
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
‎‎‎‎‎‎سرویس شماره گیری ثابت(Fixed Dialling):
‎‎‎‎اینسرویس شما را قادر می سازد تا امکان شماره گیری با سیم کارت خود را صرفا" به تعداد مشخص و معین (این تعداد با توجه به گوشی تلفن همراه بین 15 الی 25 شماره متغیر می باشد)محدود نمائید. برای این منظور وارد منوی Setting,Security Setting,Fixed Dialling ‎‎‎‎‎‎ شده و تنظیمات مربوطه راپس از ورود رمز Pin2 اعمال نمائید(این سرویس برای کلیه مشترکین فعال بودهوهیچ هزینه ای ندارد.(
تمام کدهای ایرانسل

سوالات متداول

پیام کوتاه (SMS)
 • شماره مر کز پیام کوتاه (SMS Centre) چند است؟
  00989350001400
   
 • آیا می توان یک SMS را برای چند نفر فرستاد؟
  بله این سرویس را با استفاده از گوشی خود می توانید فعال کنید .
   
 • چند شماره تلفن می توانیم در سیم کارت خود ذخیره کنیم؟
  ٢٥٠شماره
   
 • آیا سیستم تایید دریافت پیام وجود دارد؟
  بله می توانید آن را از منوی گوشی خود فعال کنید .
   
 • چرا من نمی توانم SMS بفرستم در حالیکه این سرویس برای من فعال است؟
  ابتدا شماره مرکز پیام کوتاه (
  SMS Centre) را کنترل کنید و مطمئن شوید که در منطقه ای که واقع هستید، پوشش شبکه وجود دارد. اگر مشترک طرح "پیش پرداخت" هستید ممکن است از اعتبار مکالمه کافی برای ارسال SMS برخوردار نباشید و اگر مشترک "پرداخت ماهیانه" می باشید، ممکن است صورتحساب خود را پرداخت ننموده باشید.


تعرفه ها
 •  منظور از ساعات اوج مصرف و ساعات کاهش مصرف چیست؟   
  ساعات اوج مصرف یعنی از 8:00 تا 20:59 روزهای شنبه تا پنج شنبه و ساعات کاهش مصرف یعنی از 21:00 تا 7:59 کلیه روزها و روزهای جمعه و تعطیلات عمومی.


مدیریت اعتبار
 • آیا مدیر یک شرکت می تواند برای کارکنان خود صورت ریز مکالمات در خواست نماید؟
  بله، با درخواست نماینده شرکت امکان دریافت آن وجود دارد.
   
 • هر چند روز یکبار صورتحساب صادر می شود ؟
  صورتحساب بصورت ماهانه صادر می شود
   
 • چند روز برای پرداخت صورتحساب مهلت داریم؟
   30روز از تاریخ صدور صورتحساب


پوشش شبکه 
 • در کدام شهرها پوشش شبکه وجود دارد؟
  شما با مراجعه به صفحه نقشه مناطق تحت پوشش می توانید نقشه پوشش شبکه را دریافت کنید. همچنین ازطریق تماس با مرکز پشتیبانی امکان
  e-mail آن برای شما وجود دارد.


مسدود نمودن تماس
 • چه طور میتوان تماسهای خروجی را مسدود کرد ؟
  *35*0000#
   
 • چه طور میتوان تماسهای ورودی را مسدود کرد ؟
  *33*0000#


تعویض شماره تلفن همراه
 • آیا میتوانم شماره خودرا عوض کنم ؟
  بله ، شما می توانید به یک مرکز سرویس مراجعه کنید و با خرید یک بسته راه انداری مجدد - و یا از طریق تماس با مرکز تماس این کار را انجام دهید .


تعویض تعرفه
 • آیا میتوانم سیم کارت پیش پرداخت را به سیم کارت پرداخت ماهیانه تبدیل کنم ؟
  بله و با انجام این کار کلیه اعتبار شما به سیم کارت جدیدتان منتقل می شود. این سرویس در آینده نزدیک ارائه می گردد.


شرایط ثبت نام
 • در چه سنی مشتری میتواند سیم کارتی به نام خود خریداری کند؟
  افرادی که 18 سالشان تمام شده باشد


مدارک لازم برای ثبت نام
 • چه مدارکی برای خرید سیم کارت لازم است؟
  تنها لازم است یک مدرک شناسایی معتبر ارائه کنید. مدارک مورد قبول برای ثبت نام:
     اتباع ایرانی: شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه و یا گواهینامه
     اتباع خارجی: گذرنامه
     اشخاص حقوقی: سند ثبت شرکت، اظهارنامه مالیاتی شرکت، مجوز تجاری شرکت و یا آگهی روزنامه رسمی متضمن ثبت شرکت.
     افراد زیر 18 سال: فرم ثبت نام تکمیل شده به نام یک فرد بالای 18 سال به همراه شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه و یا گواهینامه رانندگی همان شخص. 


انتخاب زبان
 • چه طور می توانم زبان ارتباطی خود با ایرانسل را تعیین کنم ؟
  شما می توانید در هنگام ثبت نام نوع زبان خود (فارسی/ انگلیسی) را انتخاب کنید و یا بعدا" با مرکز پشتیبانی برای این کار تماس بگیرید و یا با وارد کردن کد #2*140* و سپس "تایید" (برای طرح پیش پرداخت) و یا کد #2*130* و سپس "تایید" (برای طرح پرداخت ماهیانه) زبان مورد نظر خود را انتخاب نمایید.دريافت تنظيمات mms
براي اين كار در سيم كارت اعتباري این كد را وارد كنيد: #5*3*140*
و در سيم كارت دائمی این كد را وارد كنيد: #5*3*130*
ارسال SMS رایگان توسط ایرانسل در مواقع اضطراری!
برای اینکار ابتدا به این نکته توجه داشته باشید از آنجاییکه ایرانسل تنها شبکه ای است که این سرویس را در ایران ارائه می کند، در حال حاضر امکان استفاده از آن برای تماس با سایر اپراتورها موجود نیست در نتیجه شما تنها میتوانید از این روش برای ارسال پیام به دوستانی که ایرانسل دارند استفاده کنید.
اما نحوه کار:
کافی است کد زیر را داخل گوشی وارد نمایید و سپس کلید سبز (Call) را بزنید:
09354401804#*150*
دقت کنید به جای شماره 09354401804 که به عنوان مثال وارد شده است ، (ترفندستان) شماره ای که قصد دارید SMS به آن ارسال شود را وارد کنید.
پس از فشردن کلید سبز ، پس از چند ثانیه عبارت زیر برای شما نمایان خواهد شد که نشانه موفقیت آمیز بودن عملیات است:
(Darkhaste Tamas be in shomare ersal shod (in service rayegan ast
و پیام کوتاهی با محتوای زیر برای دوست شما ارسال خواهد شد:
Lotfan Ba Man Tamas Begirid
(شماره ارسال كننده پيغام) : From
انتقال اعتبار از یک سیم کارت به سیم کارت دیگر
برای این مظور کافی است ابتدا با سیم کارتی که قصد دارید تا از آن اعتبار بگیرید یک پیام کوتاه به صورت زیر و به شماره 1112 ارسال کنید
مبلغ مورد نظر به ریال: شماره سیم کارت مقصد
» به طور مثال فرض کنید قصد داریم تا از سیم کارتی به شماره فرضی 09351111111 به شماره 09352222222 ، مبلغ 1000 تومان اعتبار انتقال دهیم .
بدین منظور کافی است از سیم کارت اول یک پیام کوتاه به شماره 1112 ارسال کنید که در متن آن ابتدا شماره سیم کارت مقصد را نوشته و سپس علامت دو نقظه گذاشته و سپس مبلغ مورد نظر را به ریال وارد کنید .

پس از انجام عمل فوق و ارسال متن پیام به شماره 1112 ، به صورت اتوماتیک برای هر دو سیم کارت یک پیام کوتاه با مضمون انتقال موفقیت آمیز اعتبار ارسال خواهد شد .
لازم به ذکر است حداقل مبلغ برای انتقال اعتبار 100 تومان می باشد و بابت انتقال مبلغ 50 تومان کارمزد از سیم کارت مبداء کسر خواهد شد .
__________________
کد فعال سازی طرح*های تشویقی و ...
کد مرحله*ای تنظیمات طرح*های تشویقی برای سیم کارت*های اعتباری :*140*7#
کد مرحله*ای تنظیمات طرح*های تشویقی برای سیم کارت*های دائم : *130*7#
بعد از تماس با کدهای فوق لیستی از انتخاب ها برای شما ارسال می*شود. در پاسخ به پیام رسیده عدد مورد نظر خود را وارد کنید و ارسال کنید. این کار را تا انجام شدن خواستتان ادامه دهید.
لبته بجز راه بالا می*تونید کد مستقیم هر کدام از مواردی که بعد از ارسال این کدها براتون لیست می*شه را هم وارد کنید. به عنوان مثال برای فعال سازی طرح تششویقی قرمز روی سیم کارت*های اعتباری می*تونید بجای استفاده از سیستم مرحله*ای این کد را وارد کنید:*140*7*5*3*3#
پس از فعال سازی هر طرح باید منتظر کسر وجه از حسابتان باشید. با کسر وجه از حساب شما پیامی به شما در این مورد خواهد رسید و ورود شما را به طرح تشویقی مورد نظرتان خبر میده.
برای فعال شدن طرح مورد نظرتان باید اعتبار لازم آن طرح را در حسابتان داشته باشید.
__________________
اطلاع از نوع و زمان باقی مانده طرحهای تشويقيی :
برای انجام اين كار تنها كافی است این كد را وارد كرده و سپس دكمه تماس سبز رنگ را فشار دهید .
#2*8*7*140*
خدمات مختلف ایرانسل :
به شماره مربوط به هر سرویس یک SMS خالی ارسال کنید ، سپس اندکی صبر کنید تا خدمات مربوطه برای شما SMS شود:
۱۰۰۰۳۸۰: جک، با ارسال یک اس ام اس که در آن تعداد جک درخواستی نوشته شده است برای شما یک جک ارسال میشود.
۱۰۰۰۳۸۱: سرویس حدیث.

۱۰۰۰۳۸۲: سرویس نهج البلاغه.
۱۰۰۰۳۸۳: سخن روز.
۱۰۰۰۳۸۴: آیا میدانید؟
۱۰۰۰۳۸۵: سر کاری.
۱۰۰۰۳۸۶: سرویس عاشقانه.
۱۰۰۰۳۸۷: سرویس پند آموز.
۱۰۰۰۳۸۸: فال حافظ.
۱۰۰۰۳۹۱:اس ام اس چیستان.
۱۰۰۰۳۹۲: ساعت کشور ها.
۱۰۰۰۳۹۳: ترین ها (بهترین ها و بد ترین ها).
۱۰۰۰۳۹۴: مکان های دیدنی هر شهر.
۱۰۰۰۳۹۵: پیام سلامتی.
۱۰۰۰۳۹۶: محاسبه مسافت بین شهر ها.
۱۰۰۰۳۹۷: فیلم های روی پرده سینما.
۱۰۰۰۳۹۸: زمان پخش برنامه های تلوزیون.
۱۰۰۰۳۹۹: شش تیم اول لیگ فوتبال کشور.
۱۰۰۰۴۰۰: بازی پیشنهادی.
۱۰۰۰۴۰۱: جدید ترین نرم افزار.
۱۰۰۰۳۵۵: اس ام اس whois در صورتی که نام سایت مورد نظر خود را برای این سرویس ارسال کنید مشخص میشود که این سایت Available است یا خیر.
۱۰۰۰۳۵۷: استخاره با ارسال یک اس ام اس به این شماره سیستم به طور خود کار برای شما استخاره میگیرد ( ترفندستان ) و جواب استخاره را برای شما ارسال میکند.
۱۰۰۰۳۵۸: آب و هوا، با ارسال نام شهر مورد نظر به این شماره وضعیت آب و هوای آن شهر برای شما ارسال میشود.
۱۰۰۰۳۵۹: قرآن، با ارسال یک اس ام اس که ابتدا شماره سوره و سپس شماره آیه و سپس حرف F یا A (برای فارسی یا عربی بودن آیه) در آن باشد.
۱۰۰۰۳۷۰: دیکشنری، با ارسال یک لغت انگلیسی به این شماره معنی فارسی آن برای شما ارسال میگردد.
با ایرانسل رایگان چت کنید :
براي فعال سازي ابتدا بايد پيام کوتاهي با متن Go براي شماره 8383 ارسال نماييد.
سپس پيام کوتاهي با متن زير به عنوان خوشامد گويي دريافت مي نماييد :
-Welcome To ChatZone!REPLY with
!FF to make-a-friend
!CC to enter chat rooms
ثبت نام :
براي ثبت نام در اين سرويس ابتدا بايد نام ، سن ، جنسيت و محل اقامت تان را به شماره 8383 با فرمت زير ارسال کنيد:
[R [name][age][s--e--x][location
Location = محل زندگي ، S--e--x = جنس ، Age = سن ، Name = نام
مثال: R Amin 16 M Shiraz
ليست فرمان ها :
با تايپ متن CL و ارسال به شماره 8383 مي توانيد کل ليست فرمان هاي موجود در سيستم را از طريق دو پيام کوتاه دريافت کنيد.
جستجوي دوستان
براي پيدا کردن دوستان جديد مي توانيد فرمان S را به همراه سن و جنسيت و مکان به شماره 8383 ارسال کنيد.
[S [name][age][s--e--x][location
مثال : S Ali 24 M Tehran
مشاهده کاربران آنلاين
با ارسال فرمانهاي زير به شماره 8383 مي توانيد تعداد کاربران آنلاين را ببينيد.
تعداد دوستان حاضر : FA
تعداد دوستان حاضر در محيط چت سايت FM : MSN
تعداد دوستان حاضر در محيط چت سايت FY : Yahoo
تعداد دوستان حاضر در محيط چت سايت FI : ICQ
تعداد دوستان حاضر در محيط کلي چت : FC

ورود به محيط چت
با ارسال فرمانهاي Y , M & I به همراه نام کاربري و رمز ورود به شماره 8383 مي توانيد به محيط چت سايتهاي زير وارد شويد.
* ورود به محيط چت سايت Yahoo( ارسال متن زير به شماره 8383 )
Y-Yahoo
* ورود به محيط چت سايت MSN ( ارسال متن زير به شماره 8383 )
M-MSN
* ورود به محيط چت سايت ICQ( ارسال متن زير به شماره 8383 )
I -ICQ
مثال: Y hossein
اضافه کردن افراد به ليست :
براي اضافه کردن افراد به ليست مي توانيد از فرمان A استفاده کنيد.
[A [Contact’s name
براي اضافه کردن دوست به ليست شبکه هاي خارجي مي توان با ارسال پيام به شماره 8383 از فرمانهاي زير استفاده کرد:
اضافه کردن دوست به ليست دوستان سايت AY : Yahoo
اضافه کردن دوست به ليست دوستان سايت AM : MSN
اضافه کردن دوست به ليست دوستان سايت AI : ICQ
مثال : AY Sahar
دريافت مشخصات :
با ارسال حرف G به شماره 8383 مي توانيد مشخصاتي را که ثبت نام کرده بوديد دريافت کنيد.
به روز رساني مشخصات :
براي بروز رساني کردن اطلاعات شخصي و تغيير آيتمهاي ثبت نامي (ترفندستان) مي توانيد با ارسال اين پيام به شماره 8383 مشخصاتي را که ثبت نام کرده بوديد بروز رساني کنيد.

[U [new name][new age][new s--e--x][new location
غير فعال کردن شخص :
با ارسال اين پيام به شماره 8383 مي توانيد دسترسي و دريافت پيامهاي مربوط به شخص مورد نظر را مسدود کنيد.
[B [Friend’s contact number
مثال: B 98935360***9
براي خارج کردن نام کسي از حالت مسدود مي توان از دستور UB استفاده کرد.
UB 98935360***9
حذف اعضا :
با ارسال اين پيام به شماره 8383 مي توانيد دوستان خود را از ليست حذف کنيد.
[D [Friend’s contact number
مثال: D 98935360***9
خروج از محيط چت :
با ارسال اين پيام به شماره 8383 مي توانيد از محيط چت سايتهاي مختلف خارج شويد.
خروج از محيط چت سايت EY : Yahoo
خروج از محيط چت سايت EM : MSN
خروج از محيط چت سايت EI : ICQ
خروج کلي از محيط چت : EA
راهنما
با ارسال فرمان H – Help به شماره 8383 دو پيام دريافت خواهيد کرد که در مورد نحوه دريافت راهنما براي هر قسمت شما را راهنمايي مي کند


کد مخفی گوشی های نوکیا
#06#*
سریال نامبر گوشی را نشان میدهد
#92702689#*
نمایش : سریال نامبر گوشی ، تاریخ ساخت ، تاریخ فروش ، تاریخ آخرین تعمیرات ( 0000 به معنای نداشتن تعمیر قبلی) برای خروج از این صفحه باید گوشی را خاموش و دوباره روشن کنید.
#3370*
با این کد شما از حالت EFR استفاده خواهید کرد که باعث میگردد از حداکثر کیفیت صدای گوشی برخوردار شوید اما در عوض مصرف باطری شما کمی بالاتر خواهد رفت ؛ بر روی گوشی نوکیا 3310 آزمایش شد و عمل کرد)
#3370#
حالت EFR را غیر فعال میسازد.
#4720#*
گوشی را در حالت کیفیت صدای پائین قرار میدهد و در عوض مصرف باطری شما درحدود 30 درصد کاهش میابد.
#4720#*
حالت قبل را غیر فعال میسازد.
#0000#* و یا #9999#*
ورژن سیستم عامل گوشی ، تاریخ ساخت نرم افزار ، و نوع فشرده سازی را نشان میدهد.
#30#*شماره های محرمانه گوشی را نمایش میدهد.
#67705646#*
در گوشیهای مدل 3310 و 3330 لگوی شبکه را حذف میکند  IR-TCI
#73#*
تایمر گوشی و همچنین تمام امتیازات بدست آمده در بازیها را Reset میکند.
#746025625#*
نمایش وضعیت سرعت clock سیمکارت گوشی. اگر گوشی شما دارای حالت SIM Clock Stop Allowed باشد به این معنا خواهد بود که گوشی شما میتواند درحالت کمترین میزان مصرف باطری درحالت Standby قرار بگیرد.
#2640#*
کد رمز فعلی گوشی را نشان میدهد. کد رمز گوشی در حالت عادی 12345میباشد. ترفندستان.کام
#7780#*
RESET گوشی یا همان بازگشت به حالت تنظیمات کارخانه ای. مناسب برای زمانیکه گوشی قاطی کرده است . درواقع درایو C گوشی را ریست میکند (ریست گوشی بدون حذف برنامه ها) بعد از وارد کردن این کد ، گوشی از شما تقاضای وارد کردن security code را خواهد داشت که اگر آنرا قبلا تغییر نداده باشید 12345 میباشد.)
#7370#*
فرمت گوشی . مناسب برای زمانیکه گوشی خیلی خیلی قاطی کرده است. درواقع این کد درایو C گوشی را فرمت میکند و البته تمامی برنامه ها و فایلهای موجود بر روی این درایو از بین خواهند رفت . بعد از وارد کردن این کد ، گوشی از شما تقاضای وارد کردن security code را خواهد داشت که اگر آنرا قبلا تغییر نداده باشید 12345 میباشد.)
روش مستقیم فرمت گوشی های اسمارت فون بدون نیاز به منوی گوشی:
اگر پسوورد ( security code ) گوشی قبلا تغییر داده شده است و آنرا نمی دانید و همچنین گوشی شما از سیستم عامل سیمبین ورژن7 استفاده می کند ( مثل 6600 و 7610 و 6620 و 6260 و 9500 و 9300 ) ابتدا گوشی را خاموش کرده و در حالیکه سه دگمه سبز ، * ، 3 را همزمان نگه داشته اید گوشی را روشن کنید و آنها را آنقدر نگه دارید تا کار فرمت آغاز بشود. دراین حالت از شما دیگر پسوورد خواسته نخواهد شد و مستقیما گوشی فرمت خواهد شد.
#43#*
کنترل حالت call waiting ( انتظار) گوشی.
#61#*
کنترل شماره ای که به عنوان divert در صورتیکه به تلفن پاسخ داده نشود ، تعیین گردیده است.
#62#*
کنترل شماره ای که به عنوان divert درصورتیکه شبکه دچار اشکال باشد( آنتن نباشد) تعیین گردیده است.
#67#*
کنترل شماره ای که به عنوان divert درصورتیکه گوشی اشغال باشد ، تعیین گردیده است.
#شماره*21**
divert به شماره مورد نظر در هر حالتی.
#شماره*61**
divert به شماره موردنظر در حالت عدم پاسخ گوئی ( no Reply )به تلفن زده شده.
#شماره*67**
divert به شماره مورد نظر در حالت اشغال بودن گوشی ( on Busy )برخی تکراری است ببخشید برای احتیلط همه را نوشتم
#06#*سریال نامبر گوشی را نشان میدهد ( IMEI )
#92702689#*نمایش : سریال نامبر گوشی ، تاریخ ساخت ، تاریخ فروش ، تاریخ آخرین تعمیرات ( 0000 به معنای نداشتن تعمیر قبلی) برای خروج از این صفحه باید گوشی را خاموش و دوباره روشن کنید.
#3370* با این کد شما از حالت EFR استفاده خواهید کرد که باعث میگردد از حداکثر کیفیت صدای گوشی برخوردار شوید اما در عوض مصرف باطری شما کمی بالاتر خواهد رفتبر روی گوشی نوکیا 3310 آزمایش شد و عمل کرد)
#3370# حالت EFR را غیر فعال میسازد.
#4720#* گوشی را در حالت کیفیت صدای پائین قرار میدهد و در عوض مصرف باطری شما درحدود 30 درصد کاهش میابد.
#4720#* حالت قبل را غیر فعال میسازد.
#0000#* و یا #9999#*ورژن سیستم عامل گوشی ، تاریخ ساخت نرم افزار ، و نوع فشرده سازی را نشان میدهد.
#30#*شماره های محرمانه گوشی را نمایش میدهد.
#67705646#*در گوشیهای مدل 3310 و 3330 لگوی شبکه را حذف میکند ( IR-TCI )
#73#*تایمر گوشی و همچنین تمام امتیازات بدست آمده در بازیها را Reset میکند.
#746025625#*نمایش وضعیت سرعت clock سیمکارت گوشی. اگر گوشی شما دارای حالت SIM Clock Stop Allowed باشد به این معنا خواهد بود که گوشی شما میتواند درحالت کمترین میزان مصرف باطری درحالت Standby قرار بگیرد.

#2640#*کد رمز فعلی گوشی را نشان میدهد. کد رمز گوشی در حالت عادی 12345میباشد.
#7780#*RESET گوشی یا همان بازگشت به حالت تنظیمات کارخانه ای. مناسب برای زمانیکه گوشی قاطی کرده است . درواقع درایو C گوشی را ریست میکند (ریست گوشی بدون حذف برنامه ها) بعد از وارد کردن این کد ، گوشی از شما تقاضای وارد کردن security code را خواهد داشت که اگر آنرا قبلا تغییر نداده باشید 12345 میباشد.)
#7370#*فرمت گوشی . مناسب برای زمانیکه گوشی خیلی خیلی قاطی کرده است. درواقع این کد درایو C گوشی را فرمت میکند و البته تمامی برنامه ها و فایلهای موجود بر روی این درایو از بین خواهند رفت . بعد از وارد کردن این کد ، گوشی از شما تقاضای وارد کردن security code را خواهد داشت که اگر آنرا قبلا تغییر نداده باشید 12345 میباشد.)
روش مستقیم فرمت گوشی های اسمارت فون بدون نیاز به منوی گوشی: اگر پسوورد ( security code ) گوشی قبلا تغییر داده شده است و آنرا نمی دانید و همچنین گوشی شما از سیستم عامل سیمبین ورژن7 استفاده می کند ( مثل 6600 و 7610 و 6620 و 6260 و 9500 و 9300 ) ابتدا گوشی را خاموش کرده و در حالیکه سه دگمه سبز ، * ، 3 را همزمان نگه داشته اید گوشی را روشن کنید و آنها را آنقدر نگه دارید تا کار فرمت آغاز بشود. دراین حالت از شما دیگر پسوورد خواسته نخواهد شد و مستقیما گوشی فرمت خواهد شد.
فرمت کارت حافظه گوشی:
به صورت safe mode گوشی را روشن کنید ( برای اینکار درحالیکه دگمه pen (مداد) را نگه داشته اید گوشی را روشن کنید البته درظاهر تفاوتی را مشاهده نخواهید کرد.) سپس این مسیر را در گوشی بروید: menu>>Extras>>Memory>>Format MEM.card
حالت safe mode بسیار به دردتان خواهد خورد و در مواقعیکه گوشی هنگ کرده و بالا نمی آید احتمالا به دادتان خواهد رسید و باعث می شود گوشی بالا بیاید و بعد از آن بتوانید گوشی را درصورت تمایلتان فورمت و یا کار دیگری بر روی آن بکنید. درواقع کار آن همانند عمل safe mode ویندوز می باشد و در این حالت دیگر اکثر برنامه های کاربردی که در پشت صحنه همیشه در حال اجرا بودند ، دیگر اجرا نخواهند شد و به همین دلیل گوشی اصطلاحا به راحتی بالا می آید. که در گوشی های مختلف کمی متفاوت می باشد و در اسمارت فونها اکثرا باید کلید خاصی را ( کلید ABC و یا PEN ) را نگه داشته و سپس گوشی را روشن کنید.تاکید می کنم که در حالت safe mode شما تغییری در ظاهر منوی گوشی نخواهید دید و همه چیز در پشت صحنه اتفاق افتاده است و یا بهتر بگویم از اتفاق افتادن آنها ( برنامه ها ) جلوگیری کرده است.
#43#*کنترل حالت call waiting ( انتظار) گوشی.
#61#*کنترل شماره ای که به عنوان divert در صورتیکه به تلفن پاسخ داده نشود ، تعیین گردیده است.
#62#*کنترل شماره ای که به عنوان divert درصورتیکه شبکه دچار اشکال باشد( آنتن نباشد) تعیین گردیده است.
#67#*کنترل شماره ای که به عنوان divert درصورتیکه گوشی اشغال باشد ، تعیین گردیده است.
#شماره*21**divert به شماره مورد نظر در هر حالتی.
#شماره*61**divert به شماره موردنظر در حالت عدم پاسخ گوئی ( no Reply )به تلفن زده شده.
#شماره*67**divert به شماره مورد نظر در حالت اشغال بودن گوشی ( on Busy )سامسونگ#06#*سریال نامبر گوشی ( IMEI )
#9999#*ورژن نرم افزار گوشی
228#*#8999*وضعیت باطری ( دما ، ولتاژ ، ظرفیت)
246#*#8999*وضعیت برنامه
289#*#8999*تغییر سرعت زنگ آلارم گوشی
324#*#8999*Debug screen
367#*#8999*Watchdog ( رمز گوشی)
427#*#8999*Trace Watchdog ( پیدا کردن رمز گوشی)
523#*#8999*تغییر میزان کنتراست صفحه تصویر ( تنها در ورژن G60L01W )
636#*#8999*وضعیت حافظه
746#*#8999*حجم فایل سیم کارت
778#*#8999*اطلاعات سیم کارت
289#*#8999*تست رینگ تون
778#*#8999*جدول SIM Service
377#*#8999*تصحیح EEPROM Error ( از کلیدهای جانبی برای انتخاب مقادیر cancel و ok استفاده کنید)
785#*#8999*RTK( Run Time Kernel ) Error اگر ok را بزنید گوشی ریست میگردد.
947#*#8999*ریست گوشی در مواقعی که گوشی بسیار قاطی کرده است.
842#*#8999*تست ویبراتور
اگر کدهای بالا در گوشی شما عمل نکرد به جای *8999 کدها ، عدد 0 را قرار بدهید. برای مثال : کد #842*8999#* تبدیل به کد #0842#* میگردد.اگر باز هم تاثیر نکرد اینبار به جای عدد 8999 که در همه کدها مشترک میباشد عدد 9998 را قرار بدهید.
3855#*2767*Full EEPROM Reset فرمت گوشی و همچنین باز کردن قفل گوشی SGH-600 ( قفلی که شبکه فروشنده گوشی بر روی گوشی قرار داده تا با سیمکارت های دیگر قابل استفاده نباشد این کد برای کسانی مفید است که از خارج از کشور با خودشان گوشی آورده اند و با سیمکارتهای اپراتور داخل کشور و یا جاهای دیگر کار نمیکند. بدون سیمکارت گوشی را روشن کنید و وقتی پیغامی مبنی بر نبودن سیمکارت مشاهده کردید این کد را وارد کنید حالا دوباره گوشی ری استارت میشود و حالا به احتمال زیاد قفل شبکه از بین رفته است.)در این حالت سریال نامبر گوشی به 0-400044-89-447967 تغییر پیدا میکند.
2878#*#2767*Custom EEPROM Reset
مدلهای: E700 , S500 , X100 , X600 , E100
All in one Code : *#8999*8378#Brightness : *#8999*523# تغییر روشنائی صفحهExternal : *#8999*3825523# تصویر صفحه دوم ( بیرونی) گوشیList : *#2255# لیست شماره هاAFC DAC Val : #*1200#IMEI : #*1300# سریال نامبر گوشیIMSI : #*1400#7693# *# : Sleep Act/DeAct فعال کردن یا غیر فعال کردن حالت خواب (خاموش شدن نور زمینه پس از چند ثانیه که کلیدی فشرده نشود.)Sleep variable (8) : #*7683#Sleep mode Debug : #*7632#Sleep mode RESET : #*7673#L1 Sleep : #*5176#Calibration Info : #*2256# Data : #*2286# اطلاعات باطریCopycat feature (Activate or Deactivate) : #*2679#Handsfree mode (Activate or Deactivate) : #*4263# هندزفریHalf Rate (Activate or Deactivate) : #*4700# کیفیت صدای پائینتر اما مصرف باطری کمترBVMC Reg value : #*7352# Sleeptime : #*8462# Time ON : #*2558# EFR (Activate or Deactivate) : #*3370# فعال کردن یا غیر فعال کردن حالت کیفیت بالای صدا ( درحالت فعال، کیفیت صدا بالاتر میرود اما مصرف باطری بیشتر میگردد)SIM : #*7462# وضعیت سیم کارتVoltage/Frequenci (Activate or Deactivate) : #*7983# Voltage (Activate or Deactivate) : #*7986#Old time : #*8466#Audio Path : #*2834# DCS support (Activate or Deactivate) : #*3270# Data (Activate or Deactivate) : #*3282# Flash volume formated : #*3676#L1P1 : #*5171# L1P2 : #*5172#L1P3 : #*5173# SMS Brearer CS (Activate or Deactivate) : #*7762# Time in L1 : #*8465#wtls key : #*9795# Current CAL : #*2252# AVDDSS Management (Activate or Deactivate) : #*2836# Dump of SPY trace : #*3877#RSAV : #*7728# همه چیز به حالت استاندارد گوشی برمیگردد اما هیچ چیز پاک نمیشودARM State (None or Full Rate) : #*2677# Software version : *#9999#HW ver, SW ver and Build Date : *#8999*8376263# ورژن نرم افزار (سیستم عامل) و سخت افزار گوشی و همچنین تاریخ ساختHW version : *#8888# ورژن سخت افزارHW/SW version : *#8377466# ورژن نرم افزار (سیستم عامل) و سخت افزار گوشی Official Software Version : #*6837# ورژن سیستم عامل گوشیlocks : *#7465625# کنترل وضعیت قفل گوشیErrors : *#8999*377# EEPROM Reset (Unlock and Resets Wap Settings) : #*7337# ریست گوشی ( احتمالا گوشیهائی که توسط SP قفل شده اند ( اپراتورهای ارائه دهنده خدمات شبکه ) قفل شبکه شان ازبین خواهد رفت. این کد برای کسانی مفید است که از خارج از کشور با خودشان گوشی آورده اند و با سیمکارتهای اپراتور داخل کشور و یا جاهای دیگر کار نمیکند.بدون سیمکارت گوشی را روشن کنید و وقتی پیغامی مبنی بر نبودن سیمکارت مشاهده کردید این کد را وارد کنید حالا دوباره گوشی ری استارت میشود و حالا به احتمال زیاد قفل شبکه از بین رفته است)E2P Full Reset : *2767*3855# ریست کلی گوشی اگه گوشی قاطی کرده باشهE2P Custom Reset : *2767*2878# E2P Wap Reset : *2767*927# ریست کلی اینترنت اگه قاطی کرده باشدWAP Settings Reset : *2767*73738927# بازگشت به تنظیمات استاندارد اینترنت گوشیE2P Camera Reset : *2767*226372# ریست دوربین گوشیAccessory : #*7326# ویبراتور ( در برخی از مدلها )MIC : #*6420# میکروفون خاموشMIC : #*6421# میکروفون روشنMIC : #*6422# اطلاعات میکروفونMIC : #*6428# اندازه گیری میکروفونTrace enable and DCD disable : #*3230# Trace disable and DCD enable : #*3231# RAM Dump (On or Off) : #7263867# Messages : *335# حذف تمامی پیامهای MMS Dump Mm file : *663867#WAPSAR enable / HTTP disable : #*536961# WAPSAR disable / HTTP enable : #*536962# Serial enable / Others disable : #*536963#Java Download Mode : #*53696# 5282#*2767* : یک روش سریع برای پاک کردن تمام بازیهای جاوا بر روی گوشیOperation Typ (Class C GSM) : #*7222# GSM (Activate or Deactivate) : #*4760#EGSM (Activate or Deactivate) : #*3476#Tool : *#4777*8665# ابزار GPSRGPRS Switching (set to: class 4, class 8, class 9 or class 10) : #*2527#Oparation Typ (Class B GPRS) : #*7252# Multi Slot (Class 1 GPRS) : #*7271# Multi Slot (Class 4 GPRS) : #*7274# سونی اریکسون
این کدها و نکات ، مربوط به K700 و K700i می باشد.

توضیحات:> به معنای حرکت دادن جوی استیک گوشی به سمت چپ< به معنای حرکت دادن جوی استیک گوشی به سمت راست
به ترتیب از سمت چپ به راست کدها را وارد کنید:
*>*>>*<دسترسی به service menue
11*>*>>*<ورژن فیرم ویر ( سیستم عامل ) گوشی را نشان می دهد.
#06#*نمایش سریال نامبر گوشی
برای اینکه سریع حالت بی صدا ( silent ) گوشی را فعال یا غیر فعال کنید باید کلید c را فشار داده و نگه دارید.
با فشردن هر حرفی بر روی صفحه گوشی و نگه داشتن آن شما وارد Address Book گوشی شده و لیست نامهائی که با آن حرف شروع می شوند را خواهید دید. برای مثال با نگه داشتن دگمه شماره 5 گوشی ، شما وارد آدرس بوک گوشی شده و لیست تمام نامهائی را که با حرف j شروع می شوند را خواهید دید.

در حالت دوربین:دگمه 1 : انتخاب رزولوشن عکسدگمه 2 : انتخاب حالت عکس برداری در شبدگمه 3 : انتخاب حالت جلوه های ویژهدگمه 4 : انتخاب حالت self timer برای عکاسی با تاخیردگمه 5 : انتخاب فلاشدگمه بالا و پائین ولوم : تغییر بزرگنمائی ( zoom )
جهت قفل شدن صفحه کلید گوشی و همچنین اجرای screen saver دگمه های * و lock را فشار بدهید.
اتصال سریع:در حالت استندبای دگمه more را فشار بدهید تا گزینه های infrared , Bluetooth , silent , phone statues , shortcuts customizing ظاهر بشوند.
با گزینه shortcuts customizing میتوانید هرکدام از جهتهای جوی استیک را به عنوان یک کلید میانبر جهت وارد شدن به یک منوی خاص تعریف کنید.
تغییر سریع روشنائی صفحه تصویر:در حالت دوربین بروید و سپس درحالیکه دگمه * را نگه داشته اید با حرکت جوی استیک به بالا و یا پائین روشنائی صفحه را کم و زیاد کنید.


کد های مخفی گوشی های همراه

Secret code mobile phone

Secret Code Samsung
*#06#
سریال نامبر گوشی
*#9999#
 ورژن نرم افزار گوشی
*2767*3855#
Full EEPROM Reset        ریست کامل سامسونگ
*2767*2878#
Custom EEEPROM Reset       ریست معمولی  
*#8999*228#
Battery status (capacity, voltage, temperature)  وضعیت باطری: دما ، ولتاژ ، ظرفیت
*#8999*246#
Program status
*#8999*289#
Change Alarm Buzzer Frequency
*#8999*324#
Debug screens
*#8999*364#
Watchdog
*#8999*377#
EEPROM Error Stack
*#8999*427#
Trace Watchdog
*#8999*523#
Change LCD contrast
*#8999*544#
Jig detect
*#8999*636#
Memory status
*#8999*746#
SIM File Size حجم فایل سیم کارت
*#8999*778#
SIM Service Table
*#8999*785#
RTK (Run Time Kernel) errors
*#8999*786#
Run, Last UP, Last DOWN
*#8999*837#
Software Version
*#8999*842#
Test Vibrator  تست ویبراتور 
*#8999*862#
Vocoder Reg
*#8999*872#
Diag
*#8999*947#
Reset o­n Fatal Error
*#8999*999#
Last/Chk
*#8999*9266#
Yann debug screen (=Debug Screens?)
*#8999*9999#
Software version
 Secret Code Samsung A800
*2767*637#
The universal unlock .do this with out your sim in

Secret Code Nokia

* # 0 6 #
To view IMEI number enter
* # 0 0 0 0 #
ورژن سیستم عامل گوشی ، تاریخ ساخت گوشی ، و نوع فشرده سازی را نمایش می دهد
* # 9 2 7 0 2 6 8 9 #
سریال نامبر گوشی ، تاریخ ساخت ، تاریخ فروش و تاریخ آخرین تعمیرات ( 0000 به معنای نداشتن تعمیر قبلی) گوشی را نمایش می دهد .برای خروج از این صفحه باید گوشی رو خاموش و دوباره روشن کنید
* 3 3 7 0 #
# 3 3 7 0 #
To increase call quality and decrease battery life
To turn back enter enter
* 4 7 2 0 #
 # 4 7 2 0 #
To decrease call quality and increase battery life
To turn back enter enter
*3001#12345#
Enables field test mode and many other options
*#7370#
To reset to factory defaults
*#746025625#
Simlock
*#7370#
Master Reset 7650-3650-6600-7610-6670-3230.....  فرمت گوشی 
 
Secret Code Siemens

* # 0 6 #
To view IMEI number and software version number
* # 0 0 0 0 #
To reset language to automati
* # 0 0 0 1 #
To reset language to English
* # 0 3 7 1 #
To reset language to Russian
* # 0 6 0 6 #
To see barrings and secret code(This works o­nly when SIM card is not inserted)
*#0003*
Open SP UNLOCK Code
* # 9 9 9 9 #
To reset to factory defaults
 
Secret Code Alcatel

* # 0 6 #
To view IMEI number and software version number
25228352/ALCATEL+D
Alcatel OT221/220 unlock
83227423
Alcatel OT301/302 unlock
25228352
Alcatel OT500/700 unlock
25228352
Alcatel BE3(221) unlock
83227423
Alcatel BE4(301/302/303) unlock
25228352>>
Alcatel BE5(500/700) unlock
###847#
Master Reset
*#000000#
Open Service Menu
000000*
Open Secret Menu