Sunday, December 19, 2010

بانک نمونه سوال امتحانی پایه ی راهنمایی


بانک نمونه سوال امتحانی پایه ی راهنمایی

بانک نمونه سوال امتحانی راهنمایی


Sample test questions نمونه سوال ها ی امتحانی

به کاملترین بانک نمونه سوالات امتحانی تمام دروس پایه های ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستانی ایران خوش آمدید

امیدوارم برای دانش آموزان گرامی این جگر گوشه های عزیزمان مفید باشد. من قبلاً برای بدست آوردن یک نمونه سوال کلی وقتم گرفته می شد و با زحمت زیاد می شد یک نمونه ای بدست آورد ولی اکنون شما عزیزان با کمترین زحمت استفاده نمایید و مرا هم از مرحمت و دعای خیرتان بی نصیب نگزارید. امیدوارم همه ی شما عزیزان در جهت ساخت دنیایی سالم و انسانی تر کوشا باشید
قربانتان
محسن موسوی زاده

نمونه سوالات امنتحانی دروس ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان 
ریاضی، علوم ، جغرافی ، زبان ، عربی ، اجتماعی ، هنر ، تاریخ ، ادبیات ، حرفه و فن ، آمادگی دفاعی ، قرآن ، فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی ، زمین شناسی ، هندسه ، جبر ، مثلثات ، 


نمونه سوال اول راهنمایی


100% پرسش های آزمون ورودی پایه اول راهنمایی به همراه پاسخ تشریحی - خرداد 1387


درس ادبیات فارسی
درس عربی
درس دینی
درس اجتماعی
درس قرآن
درس جغرافیا
درس علوم
درس تاریخ
درس زبان انگلیسی
درس نگارش
درس ریاضی
درس حرفه و فن
امتحانات نیم سال اول - دی ماه
امتحانات نیم سال دوم - خرداد ماه
آزمون های جامع مجتمع

مطالب مورد توجه بازدیدکنندگان

100% مجموعه سوالات نیمسال اول واحدهای آموزشی راهنمایی پسرانه مجتمع علامه طباطبایی سال های 86، 87 و 88

14% دفترچه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع 1 سال اول راهنمایی(سال تحصیلی 90-89)

100% دفترچه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع 3 سال اول راهنمایی (سال تحصیلی 89-88)

84% مجموعه نمونه سوالات ترم دوم سال اول راهنمایی تا خرداد 1388

38% سوال و پاسخنامه تشریحی درس ریاضی آزمون جامع شماره 2 پایه اول راهنمایی (89-1388)

29% سوال امتحان درس ریاضی سال اول راهنمایی واحد میرداماد ترم اول ( 88-87 )

27% سوال و پاسخنامه تشریحی درس ریاضیات آزمون جامع شماره 1 سال اول راهنمایی(89-1388)

27% نمونه سوال و پاسخ نامه امتحانات ترم دوم سال اول راهنمایی درس ریاضی ( خرداد 1388)

25% سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 2 پایه اول راهنمایی سال تحصیلی 88-87

24% سوال و پاسخنامه تشریحی درس علوم آزمون جامع شماره 2 پایه اول راهنمایی (89-1388)

19% نمونه سوال امتحانات ترم دوم سال اول راهنمایی درس عربی( خرداد 1388)

18% نمونه سوال و پاسخ نامه امتحانات ترم دوم سال اول راهنمایی درس علوم( خرداد 1388)

18% سوال و پاسخنامه تشریحی درس ادبیات فارسی آزمون جامع شماره 2 پایه اول راهنمایی (89-1388)

18% سوال امتحان درس علوم اول راهنمایی واحد آبشناسان ( ترم اول 86 )

18% سوال امتحان درس زبان انگلیسی سال اول راهنمایی واحد میرداماد ترم اول ( 88-87 )

18% سوال و پاسخنامه تشریحی درس زبان انگلیسی آزمون جامع شماره 2 پایه اول راهنمایی (89-1388)

17% سوال درس ریاضی جامع شماره 3 پایه اول راهنمایی ( سال تحصیلی 88-87 )

17% سوال و پاسخنامه تشریحی درس علوم تجربی آزمون جامع شماره 1 سال اول راهنمایی(89-1388)

17% سوال و پاسخنامه تشریحی درس عربی آزمون جامع شماره 2 پایه اول راهنمایی (89-1388)

15% سوال و پاسخنامه تشریحی درس جغرافی آزمون جامع شماره 2 پایه اول راهنمایی (89-1388)

15% سوال و پاسخنامه تشریحی درس ادبیات آزمون جامع شماره 1 سال اول راهنمایی(89-1388)

14% سوال و پاسخنامه تشریحی درس تاریخ آزمون جامع شماره 2 پایه اول راهنمایی (89-1388)

14% نمونه سوال امتحانات ترم دوم سال اول راهنمایی درس زبان انگلیسی ( خرداد 1388)

14% سوال امتحان درس علوم سال اول راهنمایی واحد میرداماد ترم اول ( 88-87 )

13% نمونه سوال امتحانات ترم دوم سال اول راهنمایی درس تاریخ ( خرداد 1388)

13% سوال و پاسخنامه تشریحی درس تعلیمات دینی آزمون جامع شماره 2 پایه اول راهنمایی (89-1388)

13% نمونه سوال امتحانات ترم دوم سال اول راهنمایی درس جغرافی( خرداد 1388)

12% سوال و پاسخنامه تشریحی درس اجتماعی آزمون جامع شماره 2 پایه اول راهنمایی (89-1388)

12% سوال و پاسخنامه تشریحی درس حرفه و فن آزمون جامع شماره 2 پایه اول راهنمایی (89-1388)

12% سوال و پاسخنامه تشریحی درس عربی آزمون جامع شماره 1 سال اول راهنمایی(89-1388)

12% نمونه سوال امتحانات ترم دوم سال اول راهنمایی درس نگارش( خرداد 1388)دفترچه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع 1 سال اول راهنمایی(سال تحصیلی 90-89)

مجموعه نمونه سوالات ترم دوم سال اول راهنمایی تا خرداد 1388

دفترچه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع 3 سال اول راهنمایی (سال تحصیلی 89-88)
دفترچه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 3 پایه اول راهنمایی (سال تحصیلی 88-87)
سوال و پاسخنامه آزمون هماهنگ درس دین و زندگی سال اول دبیرستان ترم اول (89-1388)

دفترچه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 2 سال اول راهنمایی (سال تحصیلی 89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس اجتماعی آزمون جامع شماره 2 پایه اول راهنمایی (89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس جغرافی آزمون جامع شماره 2 پایه اول راهنمایی (89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس تاریخ آزمون جامع شماره 2 پایه اول راهنمایی (89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس حرفه و فن آزمون جامع شماره 2 پایه اول راهنمایی (89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس علوم آزمون جامع شماره 2 پایه اول راهنمایی (89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس ریاضی آزمون جامع شماره 2 پایه اول راهنمایی (89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس زبان انگلیسی آزمون جامع شماره 2 پایه اول راهنمایی (89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس عربی آزمون جامع شماره 2 پایه اول راهنمایی (89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس ادبیات فارسی آزمون جامع شماره 2 پایه اول راهنمایی (89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس تعلیمات دینی آزمون جامع شماره 2 پایه اول راهنمایی (89-1388)
دفترچه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 1 سال اول راهنمایی (سال تحصیلی 89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس اجتماعی آزمون جامع شماره 1 سال اول راهنمایی(89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس جغرافیا آزمون جامع شماره 1 سال اول راهنمایی(89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس تاریخ آزمون جامع شماره 1 سال اول راهنمایی(89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس حرفه و فن آزمون جامع شماره 1 سال اول راهنمایی(89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس علوم تجربی آزمون جامع شماره 1 سال اول راهنمایی(89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس ریاضیات آزمون جامع شماره 1 سال اول راهنمایی(89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس زبان انگلیسی آزمون جامع شماره 1 سال اول راهنمایی(89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس عربی آزمون جامع شماره 1 سال اول راهنمایی(89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس ادبیات آزمون جامع شماره 1 سال اول راهنمایی(89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس دینی آزمون جامع شماره 1 سال اول راهنمایی(89-1388)
نمونه سوال امتحانات ترم دوم سال اول راهنمایی درس عربی( خرداد 1388)
نمونه سوال امتحانات ترم دوم سال اول راهنمایی درس زبان انگلیسی( مکالمه ) ( خرداد 1388)
نمونه سوال دوم راهنمایی11% دفترچه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع 1 سال دوم راهنمایی(سال تحصیلی 90-89)

100% سوالات و پاسخ نامه تشریحی آزمون جامع شماره 3 پایه دوم راهنمایی سال تحصیلی 89-88

89% مجموعه نمونه سوالات ترم دوم سال دوم راهنمایی تا خرداد 1388

34% نمونه سوال و پاسخ نامه امتحانات ترم دوم سال دوم راهنمایی درس ریاضی ( خرداد 1388)

32% سوال و پاسخنامه تشریحی درس ریاضی آزمون جامع 1سال دوم راهنمایی ( سال تحصیلی 89-1388 )

29% سوال و پاسخنامه تشریحی درس ریاضی آزمون جامع شماره 2 پایه دوم راهنمایی (89-1388)

24% نمونه سوال و پاسخ نامه امتحانات ترم دوم درس زبان انگلیسی ( خرداد 1388 )

24% سوال و پاسخنامه تشریحی درس علوم آزمون جامع شماره 2 پایه دوم راهنمایی (89-1388)

24% سوال امتحان درس ریاضی سال دوم راهنمایی واحد آبشناسان ترم اول ( 88-87 )

19% نمونه سوال و پاسخ نامه امتحانات ترم دوم سال دوم راهنمایی درس علوم ( خرداد 1388)

18% سوال و پاسخنامه تشریحی درس زبان انگلیسی آزمون جامع شماره 2 پایه دوم راهنمایی (89-1388)

18% سوال و پاسخنامه تشریحی درس عربی آزمون جامع شماره 2 پایه دوم راهنمایی (89-1388)

16% نمونه سوال امتحانات ترم دوم سال دوم راهنمایی درس جغرافیا ( خرداد 1388)

16% سوال درس ریاضی آزمون جامع شماره 3 پایه دوم راهنمایی ( سال تحصیلی 88-87 )

15% نمونه سوال و پاسخ نامه امتحانات ترم دوم سال دوم راهنمایی درس عربی ( خرداد 1388)

15% سوال امتحان درس زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی واحد میرداماد ترم اول ( 88-87 )

15% نمونه سوال امتحانی درس حرفه و فن سال دوم راهنمایی

15% سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 2 پایه دوم راهنمایی سال تحصیلی 88-87

14% سوال و پاسخنامه تشریحی درس جغرافی آزمون جامع شماره 2 پایه دوم راهنمایی (89-1388)

14% نمونه سوال و پاسخ نامه امتحانات ترم دوم سال دوم راهنمایی درس تاریخ ( خرداد 1388)

13% سوال و پاسخنامه تشریحی درس علوم تجربی آزمون جامع 1سال دوم راهنمایی ( سال تحصیلی 89-1388 )

12% سوال امتحان درس زبان انگلیسی دوم راهنمایی واحد آبشناسان ( ترم اول 86 )

12% سوال امتحان درس علوم سال دوم راهنمایی واحد میرداماد ترم اول ( 88-87 )

12% سوال امتحان درس عربی سال دوم راهنمایی واحد آبشناسان ترم اول ( 88-87 )

12% سوال و پاسخنامه تشریحی درس ادبیات فارسی آزمون جامع 1سال دوم راهنمایی ( سال تحصیلی 89-1388 )

12% سوال و پاسخنامه تشریحی درس تاریخ آزمون جامع شماره 2 پایه دوم راهنمایی (89-1388)

11% سوال و پاسخنامه تشریحی درس اجتماعی آزمون جامع شماره 2 پایه دوم راهنمایی (89-1388)

11% سوال و پاسخنامه تشریحی درس عربی آزمون جامع 1سال دوم راهنمایی ( سال تحصیلی 89-1388 )

11% سوال و پاسخنامه تشریحی درس ادبیات فارسی آزمون جامع شماره 2 پایه دوم راهنمایی (89-1388)

11% سوال و پاسخنامه تشریحی درس زبان انگلیسی آزمون جامع 1سال دوم راهنمایی ( سال تحصیلی 89-1388 )علامه طباطبایی سال های 86، 87 و 88
دفترچه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع 1 سال دوم راهنمایی(سال تحصیلی 90-89)

مجموعه نمونه سوالات ترم دوم سال دوم راهنمایی تا خرداد 1388

سوالات و پاسخ نامه تشریحی آزمون جامع شماره 3 پایه دوم راهنمایی سال تحصیلی 89-88
دفترچه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 3 پایه دوم راهنمایی (سال تحصیلی 88-87)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس اجتماعی آزمون جامع شماره 2 پایه دوم راهنمایی (89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس جغرافی آزمون جامع شماره 2 پایه دوم راهنمایی (89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس تاریخ آزمون جامع شماره 2 پایه دوم راهنمایی (89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس حرفه و فن آزمون جامع شماره 2 پایه دوم راهنمایی (89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس علوم آزمون جامع شماره 2 پایه دوم راهنمایی (89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس ریاضی آزمون جامع شماره 2 پایه دوم راهنمایی (89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس زبان انگلیسی آزمون جامع شماره 2 پایه دوم راهنمایی (89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس عربی آزمون جامع شماره 2 پایه دوم راهنمایی (89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس ادبیات فارسی آزمون جامع شماره 2 پایه دوم راهنمایی (89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس تعلیمات دینی آزمون جامع شماره 2 پایه دوم راهنمایی (89-1388)

دفترچه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 2 سال دوم راهنمایی (سال تحصیلی 89-1388)
نمونه سوال و پاسخ نامه امتحانات ترم دوم درس زبان انگلیسی ( خرداد 1388 )
دفترچه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 1 سال دوم راهنمایی (سال تحصیلی 89-1388)
سوال و پاسخنامه تشریحی درس تاریخ آزمون جامع 1سال دوم راهنمایی ( سال تحصیلی 89-1388 )
سوال و پاسخنامه تشریحی درس علوم تجربی آزمون جامع 1سال دوم راهنمایی ( سال تحصیلی 89-1388 )
سوال و پاسخنامه تشریحی درس جغرافی آزمون جامع 1سال دوم راهنمایی ( سال تحصیلی 89-1388 )
سوال و پاسخنامه تشریحی درس حرفه و فن آزمون جامع 1سال دوم راهنمایی ( سال تحصیلی 89-1388 )
سوال و پاسخنامه تشریحی درس اجتماعی آزمون جامع 1سال دوم راهنمایی ( سال تحصیلی 89-1388 )
سوال و پاسخنامه تشریحی درس ریاضی آزمون جامع 1سال دوم راهنمایی ( سال تحصیلی 89-1388 )
سوال و پاسخنامه تشریحی درس زبان انگلیسی آزمون جامع 1سال دوم راهنمایی ( سال تحصیلی 89-1388 )
سوال و پاسخنامه تشریحی درس عربی آزمون جامع 1سال دوم راهنمایی ( سال تحصیلی 89-1388 )
سوال و پاسخنامه تشریحی درس ادبیات فارسی آزمون جامع 1سال دوم راهنمایی ( سال تحصیلی 89-1388 )
سوال و پاسخنامه تشریحی درس دینی آزمون جامع 1سال دوم راهنمایی ( سال تحصیلی 89-1388 )
نمونه سوال و پاسخ نامه امتحانات ترم دوم سال دوم راهنمایی درس تاریخ ( خرداد 1388)
نمونه سوال و پاسخ نامه امتحانات ترم دوم سال دوم راهنمایی درس ریاضی ( خرداد 1388)
درس علوم
درس جغرافی
درس زبان انگلیسی
درس ادبیات فارسی
درس تاریخ
درس حرفه و فن
عربی
تعلیمات دینی
اجتماعی
قرآن
امتحانات نیم سال اول - دی ماه
امتحانات نیم سال دوم - خرداد ماه
آزمون های جامع مجتمع
نمونه سوال سوم راهنمایی

نمونه سوالات سوم راهنمایی
زبان انگلیسی : عربی :

  تعلیمات دینی :

  علوم :
  حرفه و فن :

فارسی :آمادگی دفاعی :


تعلیمات اجتماعی :


املا فارسی :

قرآن :  


جغرافیا :


نگارش:  


ریاضی: 

تاریخ :