Sunday, December 19, 2010

Etiquette آداب معاشرت : قسمت هشتم : هدیهقسمت هشتم : هدیه

گل ها ، عشق ، سپاسگزاری ، علاقه و غم ما را بی آنکه نیازی به گفتن کلمه ای باشد، نشان می دهند.
  • زیبا ترین هدیه گل است.
  • هدیه نباید گران قیمت باشد ، بلکه باید سلیقه شخصی را که به او هدیه می دهید در نظر بگیرید.
  • هدیه های آورده شده از طرف مهمانان ، باید در حضور آنها باز شده و تشکر گردد ولی در صورتی که تعدادی از مهمانها هدیه نیاوردند ، نباید هدیه های دیگران را در حضور آنان باز کرد، بلکه فقط باید تشکر کرد.
  • در صورت بردن هدیه (اسباب بازی ) برای بچه ها باید به تعداد آنها اسباب بازی تهیه نمایید.ضمناً دادن پول به بچه ها به عنوان هدیه شایسته نمی باشد.
  • دادن هدیه های گران قیمت به یکدیگر می تواند عامل کم شدن معاشرت ها بشود.