Sunday, December 19, 2010

Etiquette آداب معاشرت : قسمت پانزدهم : سر میز غذا
قسمت پانزدهم : سر میز غذا
 • کروکی میز غذا: در مهمانی های رسمی کروکی ( chart ) میز غذا با نام مهمانان ومحل نشستن آنها تهیه میشود و بلافاصله بعد از ورودی محل مهمانی به دیوار نصب می شود.
 • مشخصات مهمانها نیز بر روی کارت کوچکی نوشته می شود و در جلوی سرویس غذا خوری گذاشته می شود تا محل نشستن هر مهمان مشخص باشد.
 • آقایان قبل از نشستن سر میز غذا باید به خانم هایی که سمت راست آنها می باشند در نشستن سر میز کمک کنند( صندلی شان را به عقب و جلو بکشند.)
 • آقا باید هنگام غذا خوردن به ترتیب تقدم با خانم سمت راست و گاهی با خانم سمت چپ و یا مهمانان نزدیک به او صحبت کند.
 • مهمانان نباید به منظور ایجاد فضای کافی برای بشقاب خود سایر وسایل روی میز را به کنار زده و یا روی هم قرار دهند.
 • اگر احیاناً چیزی لازم بود که در دسترس شما نبود نباید برای برداشتن آن خم شده و دست دراز کنید، بلکه از مهمانان نزدیک آن بخواهید آن را به شما بدهد.
دستمال سفره
 • دستمال سفره را هیچ وقت به گردن نمی آویزند یا به کمر شلوار وصل نمی کنند، بلکه باید به طور آزادانه روی زانو ها پهن شود.
 • در خاتمه غذا ، دستمال سفره به طور مرتب در سمت چپ بشقاب گذاشته می شود.
 • در صورتی که از دستمال کاغذی استفاده شده آن را مچاله کرده و داخل بشقاب می گذارند.
موارد استفاده از دستمال سفره:
1.        پاک کردن دهان
2.        تمیز گردن دستها
3.        پاک کردن دهان قبل از خوردن نوشیدنی ها
4.        جلوگیری از کثیف شدن لباس ها
5.        برای عطسه کردن و سرفه کردن
 • چنگال ها ، کاردها ، قاشق هایی که در طرفین بشقاب چیده شده اند معمولاً از خارج به داخل، یا به عبارتی از دور به نزدیک استفاده می شوند.
 • در صورتی که نمی دانیم از کدام چنگال، کارد یا قاشق استفاده کنیم، با کمی تامل به میزبان یا مهمانان دیگر نگاه کرده و مانند آنها عمل می کنیم.
 • مهمانان نباید قبل از میزبان شروع به صرف غذا نمایند.
 • هیچوقت قاشق، چنگال وکارد را که کثیف به نظر می رسد با دستمال تمیز نمی کنند ، باید به وسیله پیشخدمت تعویض شود.
 • بعد از بلند شدن از سر میز غذا باید صندلی را در جای خود قرار داده و به میز چسبیده شود.
 • معمولاً میزهای کوچکی در نزدیکی میز غذا خوری وجود دارند که مقداری از وسایل و مواد خوراکی یا اگر وسیله ای از روی میز غذا خوری برداشته می شود موقتاً روی آن می گذارند.
 • هنگامی که از کارد استفاده نمی شود باید آن را در حاشیه سمت راست بشقاب قرار داد به طوری که لبه تیز آن به طرف داخل بشقاب باشد. نباید کارد روی میز گذاشته شود. همچنین نباید دسته کارد روی میز و لبه آن روی بشقاب باشد.
 • در مواقعی که از چنگال استفاده نمی شود آن را در بالا ، سمت چپ داخل بشقاب قرار می دهیم، به طوری که نوک چنگال به طرف پایین باشد.
 • کارد فقط برای بریدن و قطعه کردن غذا است و هیچوقت به دهان برده نمی شود و با آن غذا نمی خورند.
 • در مهمانی های رسمی همیشه غذا از سمت چپ و نوشیدنی از سمت راست سِرو می شود.
 • درمهمانی های رسمی غذا معمولاً به صورت کَُرس سِرو میشود ، به عبارتی غدا در بشقاب ها کشیده شده و جلوی هر مهمان گذاشته میشود و بعداز مدتی بشقاب ها توسط پیشخدمت ها جمع شده، بشقاب غدای دیگری سِرو میشود. این کار ممکن است سه بار یا بیشتر بسته به نوع و تعداد غذا ها تکرار شود.
توضیح اینکه معمولاً تمام محتویات هر بشقاب خورده نمیشود تا بتوان از غذاهای بعدی نیز استفاده کرد.
 • در مهمانی های خصوصی ممکن است بعضی از غذا ها سر میز گرم و یا درست شوند. در این صورت از چراغ الکلی استفاده می شود. ضمناً در این نوع مهمانی ها تعداد مهمانان نباید بیش از شش نفر باشد.
 • در مهمانی ها در صورتی که زیر سیگاری گذاشته نشده ، نباید سیگار کشید.
 •  
 • گردشگری مشهد
 • Mashhad Tourism