Sunday, December 19, 2010

Iran map 5000 نقشه پنج هزار ساله ایرانIran map 5000   نقشه پنج هزار ساله ایران


برای اینکه ببینید نقشه ی ایران در طول پنج هزار سال چه تغییراتی داشتهاست و ما چگونه حاکم بسیاری از سرزمین ها بودیم
کافی است روی نقشه زیر کلیک بفرمایید
ای ایران ای مرز پر گهر
...