Sunday, December 19, 2010

Etiquette آداب معاشرت : قسمت چهاردهم : نحوه استفاده از چنگال ، کارد و قاشق
قسمت چهاردهم : نحوه استفاده از چنگال ، کارد و قاشق
  • طرز گرفتن چنگال : عیناً مانند گرفتن مداد است، با شست و دو انگشت اول به طوری که نوک چنگال به طرف بالا باشد.
  • طرز گرفتن کارد : دسته کارد در کف دست و انگشت سبابه پشت تیغه چاقو قرار می گیرد.
  • طرز گرفتن قاشق : در دست راست مانند گرفتن چنگال می باشد.
نحوۀ استفاده
  • به کار بردن چنگال، قاشق و کارد با توجه به نوع غذاها در کشورهای مختلف می باشد.
  • آمریکا: اکثر غذاهای آمریکایی با چنگال در دست راست خورده می شوند.در مواقعی که احتیاج به بریدن یا قطعه کردن غذا باشد ابتدا کارد در دست راست و چنگال در دست چپ قرار می گیرد و پس از قطعه کردن غذا ، کارد را در بالای بشقاب می گذراند و مجدداً باچنگال در دست راست به غذا خوردن ادامه می دهند.
  • اروپا: در صرف غذاهایی که به طور مداوم احتیاج به بریدن دارند، چنگال در دست چپ و کارد در دست راست قرار می گیرد و بعد از بریدن با دست چپ می خورند ولی غذاهای معمولی که احتیاج به بریدن ندارند، مانند آمریکایی ها ، چنگال در دست راست قرار گرفته و به خوردن ادامه می دهند.
  •  
  • گردشگری مشهد
  • Mashhad Tourism