Sunday, December 19, 2010

مصاحبه با روزنامه همشهری در مورد پژوهشمصاحبه با روزنامه همشهری در مورد پژوهش

برای اینکه بتوان متن را به راحتی خواند روی عکس کلیک نمایید