Sunday, December 19, 2010

Etiquette آداب معاشرت : قسمت بیست و یکم : معذرت خواهی
قسمت بیست و یکم : معذرت خواهی

معذرت خواهی
  • در صورتی که به مهمانی دیر رسیدید ، باید به محض ورود به طرف میزبان رفته و از آنها عذر خواهی کنید.
  • وقتی به یک مهمانی به طور غیر عمد چیزی را میشکنید، باید بعداً برای جایگزینی آن اقدام نمایید و در صورتی که با بقیه اشیا مورد نظر هماهنگ نباشه و با فرستادن گل و یادداشت از میزبان معذرت خواهی کنید.
  • در صورتی که تاخیر یا عدم شرکت شما در کمیسیون ها، قرار ملاقات ها و... اجتناب ناپذیر بود ، باید فوراً با تلفن ضمن ذکر مانع و علت آن ، عذر خواهی به عمل آورد. در صورت عدم برقراری تلفن باید فوراً با یادداشتی علت شرکت نکردن را توضیح دهید.
  • اگه به کسی تنه زدید ، یا پای کسی را لگد کردید ، فوراً عذر خواهی کنید.
  • هنگامی که شماره تلفن اشتباه گرفتید ، باید عذر خواهی کنید.